Všeobecné obchodní podmínky

Obsah VOP:

 1. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu obchodních podmínek
  II. Důležité pojmy (definice)
  III. Objednávka a uzavření smlouvy
  IV. Cena produktů a platba
  V. Dodací a storno podmínky – semináře
  VI. Dodací podmínky – ebooky a online kurzy
  VII. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem, uživatelský účet
  VIII. Odstoupení od smlouvy
  IX. Práva z vadného plnění
  X. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
  XI. Závěrečná ustanovení

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup ebooků (elektronických knih), online kurzů a nákup seminářů, konzultací a poskytování poradenských služeb (dále též jen jako „produkt“ nebo „služby“) přes webové rozhraní www.petravavrova.com (dále též označované v textu jen jako „web“, „webové rozhraní“) nebo na základě mailové či telefonické objednávky u Mgr. Petry Vávrové, IČ: 8456810, se sídlem Fügnerova 995, 26601 Beroun, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném v Berouně (dále též jen jako „Prodávající“ nebo „Poskytovatel“).
 2. Nákup produktu probíhá na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Poskytování poradenských služeb probíhá na základě smlouvy o poskytování poradenských služeb. Proces uzavírání smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí kupní smlouvy a smlouvy o poskytování poradenských služeb a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou ve smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem produktu, poskytováním poradenských služeb nebo s užíváním internetových stránek www.petravavrova.com souvisí.
 3. Přeji si, aby pro vás byl nákup produktů a služeb na těchto webových stránkách příjemně stráveným časem, abyste přesně věděli, co zde na webových stránkách naleznete, jak celý proces nákupu od jeho výběru až po dodávku probíhá, co můžete očekávat a jak vyřeším vaše požadavky. Toto vše naleznete v těchto VOP.
 4. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než nakoupíte vybrané produkty nebo objednáte konzultaci. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před odesláním objednávky (tj. před kliknutím na tlačítko „Objednat“). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. Tím, že kliknete na tlačítko „Objednat“ mi dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu, jaký zde popisuji. Dáváte tím i signál, že svoji objednávku myslíte vážně, a že jste stejně jako já připraveni splnit své závazky z následně uzavřené Smlouvy (tedy já především povinnost dodat vám produkt nebo službu přesně podle vaší objednávky a vy svůj závazek zaplatit dohodnutou cenu).

II. Důležité pojmy (definice)

 1. PRODÁVAJÍCÍ, POSKYTOVATEL.
  Prodávajícím/Poskytovatelem je:
  Mgr. Petra Vávrová
  IČ: 8456810
  prodávající není plátcem DPH
  se sídlem Fügnerova 995, Beroun, 266 01
  zapsaná v živnostenském rejstříku, Úřad Beroun
  Adresa pro doručování: Fügnerova 995, Beroun, 266 01
  Kontaktní telefon: +420 728 146 414
  Adresa pro doručování elektronické pošty: petra@petravavrova.com.
 2. KUPUJÍCÍ/KLIENT.
  Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.petravavrova.com uzavře se mnou, jako Prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí některý z produktů uvedených na tomto webovém rozhraní. Klientem je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.petravavrova.com uzavře se mnou jako Poskytovatelem Smlouvu o poskytování konzultací, kterou si objedná konzultaci nabízenou na tomto webovém rozhraní. Kupujícím/Klientem může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba), nebo spotřebitel.
 3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, bude se mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.
 4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je to Smlouva, ve které jako Kupující/Klient vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající/poskytovatel i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému kupujícímu/klientovi a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.
 5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je Smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající/Poskytovatel a Kupující/Klient museli pro její uzavření osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na webových stránkách www.petravavrova.com vyplněním potřebných údajů Kupujícím/Klientem) nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.
 6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím/Klientem a Prodávajícím/Poskytovatelem. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Ochrana osobních údajů se řídí zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
 7. UŽIVATELSKÝ ÚČET. Pokud zakoupíte některý z online kurzů a zaregistrujete se na webových stránkách www.petravavrova.com, zřídím vám uživatelský účet. K přístupu k uživatelskému účtu obdržíte přístupové údaje na vaši mailovou adresu. Zavazujete se zavazovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností ze smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněna po předchozím upozornění vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit.

III. Objednávka a uzavření Smlouvy

 1. Kupující objednává produkt nebo službu přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním zde umístěného formuláře, případně mailem.
 2. POPIS PRODUKTŮ A KONZULTACÍ.  Na webovém rozhraní www.petravavrova.com naleznete veškeré mé produkty i s podrobným popisem jejich hlavních vlastností, obsahu, s uvedením pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat, u seminářů s uvedením míst a termínů konání. Veškeré prezentace produktů uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající/Poskytovatel nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů nebo Smlouvu o poskytování konzultací. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
 3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTU. Pro objednání produktu přes webové rozhraní obchodu slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte informace o objednávaném produktu nebo službě (výběrem dané položky ve formuláři), údaje pro fakturaci (zejména jméno, příjmení, adresu, u podnikatelů IČO, případně DIČ), zvolíte způsob úhrady.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Objednat“.

O obdržení objednávky vás budu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce nebo při registraci. .

Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany, pokud to není v tomto potvrzení výslovně uvedeno. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je kupní smlouva uzavřena. Jakékoli změny uzavřené kupní smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody s námi.

V pochybnostech vás můžu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

Objednávat produkty přes webové rozhraní je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňuji však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu, nebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti.

 1. Smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná třetím osobám. Na vyžádání vám ji zašlu.

IV. Cena produktů a platba

 1. CENA PRODUKTŮ. U jednotlivých produktů a služeb je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Protože jako Prodávající nejsem plátce daně z přidané hodnoty, není rozlišována cena s daní a bez daně. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jejich dodáním. V případě poskytování konzultací a poradenských služeb jinak než online může být k ceně připočítáno dopravné. Toto navýšení ceny vám sdělím vždy před uzavřením kupní smlouvy.
  Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Objednat“) je již konečnou cenou, pokud se výslovně nedomluvíme na proplacení nákladů na dopravu.
 2. Sjednanou kupní cenou či cenou za poskytnutí konzultace (dále jen „cena“) je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
 3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkt dodat (připustit k účasti na semináři) až po úplném zaplacení sjednané ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává produkt v mém vlastnictví.
 4. ZPŮSOB PLATBY. Sjednanou cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
  – bezhotovostně bankovním převodem na můj bankovní účet: pokyny k platbě obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.
  – v hotovosti při poskytnutí osobní konzultace.
  Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.
 5. SPLATNOST KUPNÍ CENY.
  V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.
  V případě platby v hotovosti je cena splatná bezprostředně po ukončení konzultace. V případě online konzultace je faktura za tuto konzultaci vystavována obvykle až po ukončení konzultace, cena je splatná do 7 dnů od vystavení faktury, pokud není na faktuře uvedena delší doba splatnosti.
  V případě bezhotovostního převodu provedeného na základě zálohové faktury vám po přijetí platby vystavím fakturu, kterou obdržíte mailem při dodání produktu.
  Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

V. Dodací a storno podmínky – semináře a workshopy

 1. Na základě objednávky účasti na konkrétním semináři přes webové rozhraní vám bude zaslaná zálohová faktura. Po jejím uhrazení vám bude potvrzeno místo na semináři a zaslány podrobnější pokyny k semináři. Objednávku je možné učinit nejpozději 2 dny před konáním semináře. Pozdější přihlášku je možné akceptovat pouze po předchozí telefonické, mailové nebo osobní domluvě. Zařazení na seminář až do vyčerpání celé kapacity se řídí pořadím došlých objednávek.
 2. V případě, že by seminář musel být z vážných důvodů na straně přednášející zrušen nebo přesunut na jiný termín, obdržíte obratem zpět uhrazenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní seminář dle vašeho výběru. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena stejným způsobem, jako byla přijata.
 3. V případě, že se nebudete moci semináře z vážných důvodů zúčastnit, je možné, aby se místo vás účastnila jiná osoba.
 4. V případě zrušení účasti na semináři z vaší strany nejpozději 2 týdny před konáním semináře vám bude vrácena celá cena semináře, v případě zrušení účasti v době 5 až 14 dnů před konáním semináře bude vráceno celá částka po odečtení administrativního poplatku ve výši 500 Kč. V případě zrušení účasti 4 a méně dnů předem je platba nevratná.
 5. Přihlášením na seminář odesláním objednávky nebo mailem či telefonicky a zaplacením ceny semináře dáváte souhlas s tím, aby v průběhu semináře byly pořizovány fotografie a videozáznamy i jeho osoby a aby byly užity k dokumentaci semináře na internetových stránkách a v propagačních materiálech Prodávajícího.

VI. Dodací podmínky – online kurzy, e-booky

 1. Při koupi online kurzu vám po uhrazení kupní ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na vámi sdělenou elektronickou adresu zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VII těchto VOP) a po přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude digitální obsah dodán zpřístupněním členské sekce. Při koupi ebooku bude digitální obsah ve formátu.pdf (ebook) dodán po zaplacení kupní ceny na vámi sdělenou mailovou adresu jako příloha mailové zprávy nebo zasláním odkazu v podobě adresy webové stránky, na které je obsah možno stáhnout či otevřít.
 2. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude ebook, online kurz dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. U kurzu bude obsah zpřístupňován postupně, dle harmonogramu uvedeného na úvodní stránce/nástěnce kurzu tak, aby bylo dosaženo maximální efektivity a návaznosti v procesu vzdělávání.
 3. S ohledem na charakter produktů nejsou účtovány náklady na dopravu.
 4. Po dodání produktu si prosím u kurzu co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VII těchto VOP.
 5. Digitální obsah (kurz, ebook) vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a .pdf a přehrávání video a audio souborů (podrobnosti obsahuje čl. VII. VOP).

VII. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem, uživatelský účet

 1. Digitální obsah zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx, .xlsx a .pdf. K přehrání obsahu v online kurzu ve členské sekci je nutné se přihlásit do vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio a video přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro online přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový a obrazový výstup. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
 2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Produkty slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Neodpovídám za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v produktu. 
 3. Po celou dobu trvání tohoto online kurzu jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování.  Váš úspěch závisí nejen na znalostech získaných v kurzu, ale také na faktorech, které nemůžeme ovlivnit, jako např. vašich dovednostech, možnostech, znalostech, schopnostech, zdravotním stavu apod. Toto vše je pouze ve vašich rukách. Nenesu žádnou zodpovědnost za jakoukoli škodu či újmu způsobenou využitím informací v mých online kurzech.
 4. UŽIVATELSKÝ ÚČET. Pokud si zakoupíte on-line kurz, obdržíte pak přístupové údaje přímo pro zpřístupnění kurzu až po úhradě kupní ceny, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. VI. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující/Klient se zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněna po předchozím upozornění vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. V případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv jsme rovněž oprávněni po předchozím upozornění vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit.

VIII. Odstoupení od Smlouvy

 1. V případě, že předmětem Kupní smlouvy je dodání digitálního obsahu (ebooku, online kurzu), pak jako Kupující odesláním objednávky a zaškrtnutím souhlasu s těmito VOP udělujete výslovný souhlas, aby vám byl digitální obsah dodán před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy stanovené v § 1829 odst. 1 NOZ.

Storno podmínky seminářů upravuje čl. V těchto VOP.

 1. Protože mi záleží na vaší spokojenosti, poskytuji vám nad rámec zákonných povinností garanci spokojenosti při zakoupení ebooků nebo online kurzů. Máte možnost ve lhůtě do 30 dnů od uzavřené Smlouvy odstoupit bez uvedení jakéhokoli důvodu, pokud produkt nesplní vaše očekávání. V takovém případě mě prosím o uplatnění garance spokojenosti informujte elektronicky na petra@petravavrova.com nebo písemně na adresu uvedenou v úvodu těchto VOP. V informaci uveďte, že využíváte právo ve 30denní lhůtě odstoupit od smlouvy v rámci garance spokojenosti a přiložte prosím pokud možno i doklad o koupi produktu nebo sdělte aspoň datum nákupu, vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaký produkt jste zakoupili.

Při odstoupení od Smlouvy, jejímž předmětem byla koupě online kurzu jsem oprávněna vám ihned po odstoupení od Smlouvy znepřístupnit uživatelský účet a přístup do online kurzu.

 1. Nejde-li o případ dle předchozího odstavce nebo jiný případ, kdy od smlouvy nelze odstoupit, máte, jste-li spotřebitel, právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy. V této 14denní lhůtě musí být odstoupení od kupní smlouvy odesláno mailem na petra@petravavrova.com nebo odesláno poštou na adresu uvedenou v čl. II. odst. 1 VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.
 2. Jako Kupující můžete od smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek IX. VOP). Jako Prodávající jsem oprávněna od kupní smlouvy odstoupit v případě vašeho prodlení s platbou kupní ceny, pokud je delší než 10 dní po splatnosti a v případě podstatného porušení vašich povinností z kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv nebo neoprávněnému předání přístupových údajů k uživatelskému účtu třetí osobě.
 3. Kupující/Klient i Prodávající/Poskytovatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem.
 4. Je-li Vám společně s produktem poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit.

IX. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925 NOZ.
 2. Jako Prodávající vám odpovídám, že poskytnutý produkt nebo služba nemá vady. Vadu u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději do 6 měsíců od poskytnutí služby.
 3. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě (zejména poskytnutím opravné služby) nebo výskytu většího počtu vad máte právo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na poskytnutí opravné služby, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám opravnou službu bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.
 4. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste vadu sami způsobili.
 5. Pokud vám ebook nebo online kurz (resp. přístupové údaje k němu) nebyly dodány v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.
 6. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na elektronickou adresu petra@petravavrova.com, nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. II VOP, případně uplatnit osobně. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení.

X. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

 1. Máte-li k uzavřené kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese petra@petravavrova.com.
 2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
 3. Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího/Poskytovatele a Kupujícího/Klienta ze smlouvy vyplývající.
 2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.
 3. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Tento text ve formátu PDF obdržíte v mailu potvrzujícím objednávku.
 4. Tyto VOP jsou účinné od 28. 10. 2022.